SR/078/004

Showing comments and forms 1 to 8 of 8

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 325

Received: 01/02/2019

Respondent: Mr Shaun Burgess

Representation Summary:

Good afternoon,
This is now the third time I have asked for information into this SR/078/004. Twice by email and once by phone. The question is, can you confirm the number and types of dwellings being considered.
Kind regards

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 438

Received: 03/02/2019

Respondent: Dr Caryl Thomas

Representation Summary:

Ger penllywnio/haulfan

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 709

Received: 05/02/2019

Respondent: Mr Shaun Burgess

Representation Summary:

We wish to object to this candidate proposal which will have a negative impact upon the residential amenity by reason of noise, disturbance, overlooking and loss of privacy.

The visual impact of the candidate proposal will have a negative impact on the character of the historical village of llanddarog. Additionally, the development would adversely effect highway safety of road users but more specifically the safety of school pupils.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 809

Received: 06/02/2019

Respondent: Mrs Janet Thomas

Representation Summary:

Nid yw datblygiad dwys yn addas i'r pentref sydd yn nodedig am ei adeiladau hanesyddol a'i gymeriad unigryw. Byddai mynediad o'r brif ffordd i wasanaethu dros ugain o dai yn agos i gilfan a ddefnyddir gan fysus a chan rieni wrth hebrwng eu plant i'r ysgol gyfagos yn beryglus iawn. Nid oes restr aros am dai yn Llanddarog ac mae'r ysgol gynradd yn llawn. Mae angen diogelu'r tir amaethyddol a'r cynefinoedd naturiol hyn nid codi tai dialwamdanynt fyddai yn andwyo natur y pentref a'r amgylchedd ac yn gosod pwysau ychwanegol ar y system garthffosiaeth a'r llif traffig.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1001

Received: 07/02/2019

Respondent: Dr Wiliam Thomas

Representation Summary:

Mae'r tir hwn yn dir amaethyddol da ac yn gynefin naturiol y mae angen ei
ddiogelu o ran amgylchedd iach a negydu effeithiau carbon. Nid oes restr
aros am dai yn Llanddarog ac mae'r ysgol gynradd yn llawn. Mae'r
datblygiadau sydd ynghlwm â'r safleoedd ymgeisio yn Llanddarog ar raddfa
drefol, yn afresymol ac yn hurt o ystyried yr effeithiau ar natur y
pentref, yr amgylchedd, y llif traffig a'r gwasanaethau carthffosiaeth.
Gwrthwynebaf hefyd oherwydd byddai codi tai ar y safle hwn yn golygu y
byddai deiliaid y tai cyfagos yn colli eu preifatrwydd ac yn dioddef sŵn
ac anhwylusdod mawr

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 1597

Received: 08/02/2019

Respondent: Dr Goronwy Jones

Representation Summary:

Nid yw'r datblygiad arfaethedig yma yn gyson gyda Papur Pwnc Cyngor Caerfyrddin "Terfynau Datblygu" Para 3.8 ("parch at gymeriad pentref"; Para 4.3 ("gwledig v trefol") a Para 8.6 ("Gorlenwi", eisoes disgwylir rhagor o dai yn Landdarog :W26987. Golyga golli tir amaethyddol o safon. Fe ellir rhagweld peryglon gan fod y fynedfa yn agos iawn i ysgol y pentref, lle tra prysur. Mae'r ysgol yn orlawn eisioes. Amcanestyniadau 2014 Llywodraeth Cymru DDIM yn disgwyl cynnydd mawr ym mhoblogaeth Sir Gar.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2379

Received: 08/02/2019

Respondent: Annette Gregory

Representation Summary:

My concerns are still about a sudden influx of people into a rural area. As well as the impact on the community and way of life, are concerns about the impact on all the services and there does not seem to have been any improvement in the infrastructure since the L.D.P plan in 2012. SP17 p123 Transport and Accessibility the A48 continues to be increasingly congested, especially at school holidays and Summer time. Any alternative routes to Carmarthen are also congested at these times making it very difficult to get into the town. The revised LDP plan mentions more public transport and reduces car use.

Object

Safleoedd Ymgeisio a Gyflwynwyd / Candidate Site Submissions

Representation ID: 2683

Received: 08/02/2019

Respondent: W K Morgan

Representation Summary:

Large residential sites would alter the character, ethos and language of the Community. Council cut backs affecting schools, hospitals and services. Sewerage unable to cope at present. Urgent problems waiting to be resolved regarding sewage spillage onto road and properties Health hazard.